top of page
Caban children in wood.jpg
Cyw1(1) (002).png

Croeso i / Welcome to

Cyw3.png

Cywion Bach

MEITHRINFA DDYDD ORAU

MUDIAD MEITHRIN

2019 - 2020 

BEST MUDIAD MEITHRIN DAY NURSERY 

ARDAL ALLANOL GORAU CYMRU GWOBRAU BLYNYDDOEDD CYNNAR CYMRU

2021

BEST OUTDOOR AREA EARLY YEARS WALES AWARDS

MEITHRINFA DDYDD GORAU MUDIAD MEITHRIN (ail safle) 2022-2023

2023-2024

BEST MUDIAD MEITHRIN DAY NURSERY (second place)

Meithrinfa ac ysgol goedwig arobryn yn Idole ger Caerfyrddin.
Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01267 234322 neu ebostiwch helo@cywionbach.co.uk


Award winning nursery and forest school in Idole near Carmarthen.
For more information please phone 01267 234322 or email us on helo@cywionbach.co.uk

Ystafelloedd / Rooms

yn y parc 2_edited.jpg

Y Gofal / The Care

Naws gartrefol, Gymreig.
Staff sydd â chymwysterau a phrofiad.
Awyrgylch hapus, iach a gofalgar.
Adeilad deniadol a chroesawgar â maes parcio diogel.
Clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau i blant cynradd.
Clwb gwyliau i blant ag Anghenion Addysg Ychwanegol.
Lleoliad Dechrau'n Deg.
Cyfathrebu effeithiol gyda theuluoedd trwy ap Famly.

 

Homely Welsh atmosphere.
Qualified and experienced staff.
A happy, healthy and caring environment.
An attractive and welcoming premises with large car park.
After-school / holiday club provision for older children.
Additional Learning Needs holiday club provision.
Flying Start setting.
Effective communication with families through Famly app.

Cyw2.png

Cyfathrebu effeithiol rhwng y ddarpariaeth a’n teuluoedd.

Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap Famly, cewch eich tywys i'r ffrwd newyddion a fydd yn rhoi diweddariadau amser go-iawn i chi am ddiwrnod eich plentyn, gan gynnwys lluniau, amseroedd cysgu, prydau bwyd a gweithgareddau eraill.

Bydd yr ap yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau sydd i ddod a hysbysiadau pwysig eraill. Byddwch hefyd yn cael mynediad i broffil eich plentyn, gan ei gwneud hi'n hawdd nodi bod eich plentyn yn sâl neu'n absennol, neu diweddaru amseroedd casglu a danfon negeseuon at aelodau staff. Bydd arsylwadau ar daith ddysgu eich plentyn yn cael eu rhannu gyda chi ar yr ap i gofnodi camau pwysig yn eu datblygiad.

Effective communication between the provision and our families.

Once you download the Famly app, you’ll get taken to the Newsfeed which will give you real time updates about your child’s day, including photos, sleeping times, meals and other activities. The app will keep you informed about upcoming events and other important notices. You will also have access to your child’s profile, making it easy to mark your child as sick or absent, or edit pick up times and message staff members. Observations on your child’s learning journey will be shared with you on the app to document important steps in their development.

Dewch am dro / Our walk through

Croeso i Cywion Bach. Dewch am dro gyda ni i weld y lleoliad trwy wylio’r fideo byr yma.

 

Welcome to Cywion Bach. Come with us on a virtual tour of the setting by watching this short video.

bottom of page