Amdanom Ni / About Us

"Tu fas, yn iach y mae'r Cywion Bach"

8e2dfd1e-59dc-4c61-b9a3-eea319440e3c.jpg

Ein Hethos / Our Ethos

Ein nod ym Meithrinfa Cywion Bach yw darparu gofal plant o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg gan ganolbwyntio ar yr amgylchfyd naturiol.

Teimlwn fod yr awyr iach a gweithgarwch corfforol yn hanfodol i'w lles, eu ffitrwydd, eu hiechyd a’u datblygiad.

Rydym hefyd yn credu bod tyfu i fyny yn ddwyieithog yn cynnig sgil gwerthfawr dros ben, ac yn agor drysau addysgol, diwylliannol, cymdeithasol ac ysbrydol.

Our aim at Cywion Bach is to provide quality childcare through the medium of Welsh with the focus centred on the natural environment.

We believe that fresh air and physical activity is vital for wellbeing, fitness, health and development.

In addition to this, we feel that a child that grows up with bilingual skills is gifted with educational, cultural, social and spiritual opportunities.

Yr Addysg / The Education

Athrawes gynradd brofiadol yn arwain y tîm.

Yn dilyn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

Gweithgareddau hwyliog a chyffrous.

Hyrwyddo datblygiad a chwilfrydedd naturiol y plant.

Defnyddio’r awyr agored a byd natur i helpu’r plant i chwarae a dysgu.

Will be led by an experienced primary school teacher.

Will follow the Foundation Phase Framework.

Will provide fun and stimulating activities.

Will make full use of the outdoor and natural environment to help children play and learn.

Heather.jpg
group2.jpg

Ysgol Goedwig / Forest School

Coedwig arbennig ar y safle.

Sesiynau Ysgol Goedwig dyddiol wedi’u hwyluso gan arweinwyr cymwys.

Meithrin dealltwriaeth a pharch tuag at fyd natur.

Cynnig cyfleoedd i gymryd risg, profi her a mynd ar antur mewn amgylchfyd diogel.

Profiadau uniongyrchol i ddatblygu sgiliau byw megis hyder, gwneud ffrindiau, cyfathrebu, dyfalbarhad, creadigrwydd, annibyniaeth a datrys problemau.

A fantastic on-site Forest School.

Daily Forest School sessions facilitated by qualified leaders.

Nurturing an understanding and respect for nature.

Offering opportunities for risk, challenge and adventure in an environment that is risk assessed daily.

Direct experiences to develop life skills such as confidence, communication, perseverance, creativity, independence and problem solving. 

Y Bwyd / The Food

Bwyd ffres wedi ei baratoi yn ein cegin.

Bwyd lleol i gefnogi ffermwyr a chyflenwyr yr ardal, gan gynnwys cynnyrch o'n gardd.

Dim bwyd wedi ei brosesu.

Gwobr Hylendid Bwyd Cymru.

Fresh food prepared on the premises.

Reducing food miles by buying locally and growing our own produce.

No processed food.

Welsh Food Hygiene Award.

6.jpg
20999D72-75D5-4A82-9844-C7E909DAD3F4.JPG

Yr Iaith / The Language

Amgylchedd Cymraeg.

Mae pob gweithgaredd yn Gymraeg.

Mae pob aelod o staff yn siarad Cymraeg.

Croeso cynnes i blant o deuluoedd Cymraeg a di-Gymraeg.

Cefnogaeth i rieni di-Gymraeg.

All activities through the medium of Welsh.

Every member of staff is bilingual.

A warm welcome to all children from Welsh speaking or non-Welsh speaking homes.

Support for non-Welsh speaking parents.

Ecogyfeillgar / Eco-Friendly

Gofalu am ein hamgylchedd trwy arbed, ailgylchu ac ailddefnyddio gymaint â phosibl.

Defnyddio cewynnau go iawn i leihau’r effaith ar yr amgylchedd.

Defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i bweru ein hadeilad.

Caring for our environment by reducing, reusing and recycling as much as possible.

Using real nappies to reduce environmental impact.

Renewable energy sources to power our building.

28ED6C02-E3B2-4EDF-800F-D797C291D319.jpg

Mae modd darllen adroddiad diweddaraf Arolygaeth Gofal Cymru yma.
The latest Care Inspectorate Wales report can be found here.